MYCKET lägre HbA1c för barn - Positivt om diabetes

by Marie Fahlin
Den här sommaren har inte kännetecknats av nyheter som är positiva om diabetes, men vi har letat och kan därför rapportera om MYCKET lägre HbA1c för barn! Sedan 2014 har mer än hälften av barnen godkänt HbA1c, i början av 2000-talet var det endast vart fjärde barn. Det har hänt mycket inom diabetesområdet de sista åren, som har påverkat HbA1c för barn i positiv riktning. Något det tyvärr inte skrivits om så mycket. Om jag förstått det rätt är det framförallt tre delar som varit viktiga 1) SWEBIAKIDS kvalitetsarbete, 2) kolhydratsräkning och 3) tillgång till olika slags kontinuerligt blodsockermätning. Jag tror de flesta av oss vet om att Nationella Diabetesregistret finns. Det är dit vår vårdpersonal rapporterar in våra värden varje år. Den delen som rör barn heter SWEDIABKIDS. SWEDIABKIDS startade ett kvalitetsarbete 2010 för att se om den svenska diabetesvården för barn kunde bli mer effektiv. Resultaten blev fantastiskt lyckade. Genom att bl.a. förtydliga målen med diabetesbehandlingen, utbyta erfarenheter mellan olika kliniker och kontinuerligt läsa av och analysera resultaten i Nationella Diabetesregistret lyckades de deltagande klinikerna sänka HbA1c för barn med 3,7 mmol/mol efter de första 18 månaderna! SWEDIABKIDS fortsatte arbetet och involverade fler kliniker i förbättringsarbetet. Det är en stor anledning till att resultaten förbättrades mellan 2010 och 2013. Det var naturligtvis inte bara SWEDIABKIDS:s förtjänst utan även tack vare alla som arbetar i vården. Och tack vare alla föräldrar, och inte minst barnen själva.
Uvecklingen av godkänt HbA1c för barn
Data från SWEDIABKIDS Årsrapport 2017
Ökad användning av kolhydratsräkning beskrivs också som en succéfaktor. Och de senaste tre åren har den dramatiskt ökade användningen av kontinuerlig blodsockermätning (CGM) eller framförallt Flash Glucose Monitoring System (FGM) i form av Freestyle Libre spelat stor roll. Enligt statistik från Nationella Diabetesregistret har andelen barn med någon form av kontinuerlig blodsockermätning ökat från 3,8 % till över 90 % 2017! Förutom att bidra till lägre HbA1c bidrar CGM, och till viss del Freestyle Libre, till ökad trygghet för både föräldrar och barn och framförallt bättre livskvalitet. Det här måste vara den största enskilda positiva förändring som gjorts för barn med diabetes på mycket länge! Källa: SWEDIABKIDS årsrapport 2017 Så över till resultaten, lite mer tekniskt. Den enklaste är att läsa av medelvärdet av HbA1c, något jag tror alla vi med diabetesbakgrund förstår. Men resultaten blir ännu mer positiva om man delar upp dem i olika delar.

Bra medelvärde HbA1c för barn

Alla olika värden i all ära, det allra lättaste att komma ihåg är medelvärdet, d.v.s. medelvärdet för alla barn med diabetes som finns i Nationella Diabetesregistret. Det har glädjande nog minskat från 61,1 till 54,1 enligt preliminära värden 2018, alltså en minskning med 7,3 mmol/mol. Förutom att minskningen är stor betyder det att snittet av alla barn är inom det godkända målområdet för HbA1c, d.v.s. under 57 mmol/mol. Data från SWEDIABKIDS Årsrapport 2017. HbA1c för barn har minskat

Positiv trend för bra HbA1c för barn

Andelen barn som har HbA1c under 52, vilket är målvärdet även för vuxna idag, har ökat dramatiskt sedan 2012. Vid starten var det ungefär vart 5:e barn som lyckades klara målet, medan andelen idag har ökat till 35 %. Det är alltså 13 % fler barn som ligger inom det bra intervallet för HbA1c idag, jämfört med 2012.

HbA1c för barn utveckling av olika intervaller

Stor minskning av riktigt högt HbA1c för barn

Andelen barnen med riktigt högt HbA1c, eller över 70 mmol/mol, har också gått ned. 2012 hade ungefär vart femte barn riktigt högt HbA1c medan det idag har minskat till knappt vart tionde barn. De exakta siffrorna är 21 till 10%, alltså en minskning med 11%. Det man bör tänka på att i det här intervallet finns barn, ofta tonåringar, som vården inte lyckas nå så bra idag. Flickor i tonåren står för det i särklass sämsta HbA1c-värdet. Det är jätteviktigt att fortsätta förbättra vården för tonåringar så att även de får bättre utgångsläge.

Ökat godkänt HbA1c för barn

Ett godkänt HbA1c mäts idag som 52-56 mmol/mol. Andelen barn som ligger i det godkända området har ökat från 15 till 22 % sedan 2012. Det är 7 % ökning.

Även de mellanhöga värden minskar

Även andelen mellanhöga HbA1c-värden minskar. Intervallet omfattar HbA1c för barn 57-70 mmol/mol. 2012 fanns 42% av barnen, alltså nästan vartannat barn, i det här intervallet, det har ändrats till 34 % 2017. Det är en förbättring på runt 8 %. Tidigare fanns nästan vartannat barn i det här intervallet, glädjande har det minskat till ungefär vart tredje barn idag. Tack till SWEDIABKIDS, alla som arbetar i vården, alla föräldrar och barn, som gjort den här utvecklingen möjlig. Marie Fahlin / Diabetic Designed 2018-09-06

Läs mer om HbA1c för barn

Nationella diabetesregistret och SWEDIABKIDS, såväl årsrapporter som statistik:https://www.ndr.nu/#/knappen HbA1c-omvandlaren, omvandlar värden mellan nya och gamla systemet: https://diabeticdesigned.se/diabetestips/omvandlare/